ඩෙංගු වලට ප්‍රතිකාර කරන්න කෝටි 30ක වෛද්‍ය උපකරණ ගන්න කැබිනට් අනුමැතිය

ඩෙංගු වලට ප්‍රතිකාර කරන්න කෝටි 30ක වෛද්‍ය උපකරණ ගන්න කැබිනට් අනුමැතිය

ඩෙංගු රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 300ක වියදමින් අත්‍යවශ්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ ඉතා කඩිනමින් මිලදී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබාදී ඇත.
අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ සෞඛ්‍ය ‍පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා විසින් මෙම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත.
ඩෙංගු රෝගීන්ට වඩා ඵලදායී අන්දමින් දැඩි සත්කාර සේවා ලබාදීම සඳහා මෙම උපකරණ මිලදී ගැනීමට නියමිතය.
මීට අමතරව ඩෙංගු රෝගීන්ට අවශ්‍ය රෝගී සත්කාර සේවා සැලසීම පිණිස ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ භටයන් 2000ක් සෞඛ්‍ය, ‍පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සහය ඇතිව පුහුණු කිරීමට නියමිතය.
තවද රජයේ කාර්යාල ආයතන, පාසල් ඇතුළු රටපුර ක්‍රියාත්මක ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන්ද ඉදිරියටත් එලෙසම පවත්වාගෙන යාමට නියමිතය.