යුරෝපයේ එල්ටීටීඊ තහනම ඉවතට

යුරෝපයේ එල්ටීටීඊ තහනම ඉවතට

යුරෝපයේ එල්ටීටීඊ තහනම ඉවතට

අසාදු ලේඛන ගත කර ඇති ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන ලැයිස්තුවෙන් එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය ඉවත් කිරීමට යුරෝපා සංගමයේ ඉහළ අධිකරණයක් අද (25) කටයුතු කළේය.

2009 වසරේදී ලද පරාජයෙන් පසු එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයට ප්‍රහාර දියත් කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙන බවට කිසිදු සාක්ෂියක් යුරෝපා සංගමය විසින් ඉදිරිපත් කර නැතැයි ද එම අධිකරණය සඳහන් කරයි.

එම නිසා එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයේ අරමුදල් අත්හිටුවීම නවතා දැමීමට කටයුතු කරන බව අධිකරණය ප්‍රකාශ කර ඇත.