රවීගේ කැබිනට් පත්‍රිකා තුනක් වීසි වෙයි

රවීගේ කැබිනට් පත්‍රිකා තුනක් වීසි වෙයි

නිල නිවස ලෙස භාවිත කිරීමට විසුම්පාය ලබා ගැනීම, ඇතුලුව විදේශ ඇමැති රවී කරුණානායක මහතා ඉදිරිපත් කර තිබූ කැබිනට් පත්‍රිකා තුනක් 25දා පැවැති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී ප්‍රතික්ෂේප වී තිබිණි.

විදේශ කටයුතු ඇමැතිවරයාට කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී තනතුරක් අලුතින් ඇති කිරීම සහ නවදිල්ලි නුවර පිහිටි ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයයෙන් පාලනය කෙරෙන වන්දනා මධ්‍යස්ථානය ශ්‍රී ලංකා මහාබෝධි සමාගමට පැවරීම යන කැබිනට් පත්‍රිකා වලටද කැබිනට් මණ්ඩලයේදී විරෝධය එල්ල වී ඇත.