ඔබත් හැට දෙලක්ෂයෙන් කෙනෙක්ද?

ඔබත් හැට දෙලක්ෂයෙන් කෙනෙක්ද?