රවීගේ ‘කෑල්ලක්‘  මංගලට?

රවීගේ ‘කෑල්ලක්‘  මංගලට?

විදේශ අමාත්‍යංශය යටතට පැවරූ ලොතරැයි මණ්ඩලය යලි මුදල් අමාත්‍යංශයට ලබා දීමට සූදානමක් පවති්න බව වාර්තා වෙයි.
මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරන්නේ මංගල සමරවීර මහතා වන අතර රවී කරුණානායක මහතා විදේශ ඇමැති ලෙස පත්වීමෙන් පසු ඒ ආයතනය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට පැවැරිණ.