කෑම කොලේ නිසා දඩය දසදහසයි..වසර දෙකක් හිරේ

කෑම කොලේ නිසා දඩය දසදහසයි..වසර දෙකක් හිරේ

2017 ජූලි 11 වැනි දින ඇමැති මණ්ඩල  ත‍ීරණය අනුව සැප්තැම්බර් පළමු වැනිදා සිට, දිරා නොයන සිලි සිලි බෑග් හා ලන්ච් ස‍ීට් සඳහා වූ තහනම අනුව රුපියල් 10000 ක දඩයක් හා වසර දෙකක සිරදඬුවමක් දක්වා උපරිම දඬුවම් නියම කර ඇතැයි මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි.

මේ අතර, පොලිස්ටයිරින් අමුද්‍රව්‍ය ලෙස යොදාගන්නා ආහාර ඇසුරුම් පෙට්ටි පිඟන් කෝප්ප හා හැඳි ආනයනය, නිෂ්පාදනය විකිණීම ද ඒ අනුව තහනම් කෙරෙනු ඇත.