ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ පවතින මූල්‍ය අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස විදුලිය ගාස්තු ඉහළ නංවන්නැයි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සංගමය විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශයට යෝජනා කර තිබේ.

මේ සඳහා එම මණ්ඩලයට රුපියල් කෝටි 2500ක අමතර ආදායමක් අවශ්‍ය බවද එම සංගමය ඇමතිවරයාට දැනුම් දී තිබේ.

 

 

 

 

 

 

lankadeepa