ත්‍රි රෝද රථ වලට නව නීති ඇතුලත් අදාල ගැසට් එක් නිකුත් වෙයි

ත්‍රි රෝද රථ වලට නව නීති ඇතුලත් අදාල ගැසට් එක් නිකුත් වෙයි
පුද්ගලයින්‍ හා භාණ්ඩ ප‍්‍රවාහනය කරන ත‍්‍රීරෝද රථ සඳහා මීටරයක් තිබීම අනිවාර්ය කරමින් පසුගිය දා ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.
ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය විසින් අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇති අතර එය  ලබන ඔක්තෝම්බර් මස 1දා සිට ක්‍රියාත්මක වෙයි.

ඒ අනුව පුද්ගලයන් හෝ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමෙන් පසු ත්‍රීරෝද රථ රියදුරා විසින් රිසිට්පතක් නිකුත් කිරීම අනිවාර්ය වේ.

ගමන් කළ දුර, වාහන ලියාපදිංචි අංකය, අය කළ ගාස්තුව සහ ලබාගත් දිනය එහි දැක්විය යුතු බව ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වෙයි.