20 බස්නාහිරදී සම්මතයි

20 බස්නාහිරදී සම්මතයි
පළාත් සභා මැතිවරණය එකම දිනකදී පැවැත්වීම වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 20 වන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත බස්නාහිර පළාත් සභාව විසින් වැඩි ඡන්ද 17න් සම්මත වී තිබේ.
පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 45ක් සහ විපක්ෂව ඡන්ද 28ක් ලැබුණු බව වාර්තාවේ.

ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 17කින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 20 වන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත බස්නාහිර පළාත් සභාවේ දී සම්මත වුණි.