Udarie Kanchana

Udarie Kanchana

Udarie Kanchana

ඇය දක්ෂ නිරූපන ශිල්පිනියකි..රංගනයේ දිගු ගමනක් යෑමට සිහින දකින්නියකි.අද ගැලරිය සැරසෙන්නේ ඇයගේ රුවිනි