ඡන්ද තහනම ඉවරයි

ඡන්ද තහනම ඉවරයි
පළාත් පාලන ආයතන සීමානිර්ණ ගැසට් නිවේදනය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බල රහිත කරමින් අභියාචනාධිකරණය පනවා තිබු තහනම් නියෝගය විසුරුවා හැරීමට අද තීරණය කළේය.
අභියාචනාධිකරණය මෙම තීරණය ගනු ලැබුවේ මෙම නඩුව ගොනු කළ පුද්ගලයින් 6දෙනා ඊට අදාළ පෙත්සම ඉවත් කරගැනීමට අද පියවර ගැනීමත් සමඟයි.
පළාත් පාලන ආයතනවල සීමානිර්ණ ගැසට් නිවේදනය සීමාර්ණ ‍කමිටුවේ  නිර්දේශවලට පටහැනිව යමින් විෂ්‍යභාර අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා විසින් ගැසට් කර ඇති බැවින් එය අවළංගු කරන ලෙස ඉල්ලා පුද්ගලයින් 6දෙනෙකු  අභියාචනාධිකරණය හමුවේ පෙත්සම ගොනුකර තිබුණි.
‍එම පෙත්සම සළකා බැලූ අභියාචනාධිකරණය මීට පෙර නියොග කර තිබුණේ ගැසට් නිවේදනය ක්‍රියාත්මකවීම දෙසැම්බර් 04වනදා දක්වා බලරහිත කරන බවයි.