හිටපු ජනපති දිනවමු කියා පෝස්ටර් ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක වී ඇත්තේ පදවිය ප්‍රාෙද්ශීය සභාවේය.ඒ අනුව හිටපු ජනපති ඡන්දය ඉල්ලන බවක් කෙනෙකුට සිතෙන්නට බැරි නැත.හිටපු ජනපතිගේ රුව යොදාගෙන කෙසේ හෝ ‘ගොඩ යාම‘ මේ අපේක්ෂකයින්ගේ පරමාර්ථය වී ඇත.