පසුගිය අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස්‌ පෙළ විභාගයේ විෂයයන් තුනටම “ඒ” සාමාර්ථ්‍යයන් ලැබූ අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව 8267 ක්‌ වන අතර අයදුම්කරුවෝ 22021 දෙනෙක්‌ විෂයයන් තුනම අසමත්ව සිටිති.

විෂයයන් තුනටම “ඒ” සාමාර්ථය ලද අයදුම්කරුවන් අතරින් 5888 දෙනෙක්‌ම අයදුම්කාරියෝ වෙති. විෂයයන් තුනම අසමත් වූවන් අතරින් 13,483 දෙනෙක්‌ අයදුම්කරුවෝය.

ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාවෙන් පෙනී සිටි අයදුම්කරුවන් අතරින් විෂයයන් තුනටම “ඒ” සාමාර්ථය ලැබූ සංඛ්‍යාව 554 කි. 6192 දෙනෙක්‌ විෂයයන් තුනම අසමත්ය. ගණිත විෂය ධාරාවේ 590 දෙනෙක්‌ විෂයයන් තුනටම “ඒ” සාමාර්ථය ලබා සිටින අතර විෂයයන් තුනම අසමත් පිරිස 5664 දෙනෙකි.

වාණිජ විෂය ධාරාවෙන් පෙනී සිටි අයදුම්කරුවෝ 3217 ක්‌ විෂයයන් තුනටම “ඒ” සාමාර්ථය හිමි කරගෙන සිටිති. එම විෂය ධාරාවේ විෂයයන් තුනම අසමත් සංඛ්‍යාව 4533 කි. කලා විෂය ධාරාවේ 3880 දෙනෙක්‌ විෂයයන් තුනටම “ඒ” සාමාර්ථය ලබා සිටිති. විෂයයන් තුනම අසමත් සංඛ්‍යාව 3732 ක්‌ වෙයි.

ඉංජිනේරු තාක්‍ෂණවේදය සහ ජෛව පද්ධති තාක්‍ෂණවේදය යන විෂය ධාරාවන්හි විෂයයන් තුනටම “ඒ” සාමාර්ථය ලද සංඛ්‍යාව පිළිවෙළින් 8 ක්‌ සහ 4 ක්‌ වෙයි. එම විෂය ධාරාවන්හි විෂයයන් තුනම අසමත් පිරිස පිළිවෙළින් 850 ක්‌ සහ 601 ක්‌ වෙති.

පොදු විෂය ධාරාවේ 14 දෙනෙක්‌ විෂයයන් තුනටම “ඒ” සාමාර්ථය ලබා සිටිති. විෂයයන් තුනම අසමත් සංඛ්‍යාව 449 ක්‌ බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ සංඛ්‍යා ලේඛනවල දැක්‌වේ.

මේ අතර පසුගිය අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස්‌ පෙළ විභාගයේ සිංහල විෂයයට පෙනී සිටි අයදුම්කරුවන් 62935 අතරින් සියයට 5.19 ක්‌ හෙවත් අයදුම්කරුවන් 3269 දෙනකු අසමත් බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ (9 දා) නිකුත් කළ සංඛ්‍යා ලේඛන පෙන්වා දෙයි.

සිංහල විෂයයට “ඒ” සාමාර්ථය ලැබූ සංඛ්‍යාව 12084 කි. දෙමළ විෂයයට පෙනී සිටි අයදුම්කරුවන් 13822 අතරින් සියයට 17.23 ක්‌ හෙවත් 2382 දෙනෙක්‌ අසමත්ව සිටිති. එම විෂයයට “ඒ” සාමාර්ථය ලද සංඛ්‍යාව 843 කි.

සාමාන්‍ය ඉංගී්‍රසි විෂයයට පෙනී සිටි අයදුම්කරුවන් 241962 න් සියයට 59.34 ක්‌ හෙවත් 143585 දෙනෙක්‌ අසමත්ය.

ආර්ථික විද්‍යාව විෂයයට පෙනී සිටි 15059 ක්‌ හෙවත් සියයට 23.31 ක්‌ද දේශපාලන විද්‍යාව විෂයට පෙනී සිටි 10930 ක්‌ හෙවත් සියයට 23.77 ක්‌ද අසමත්ය.

13415 දෙනෙක්‌ ගිණුම්කරණය අසමත්ව සිටිති. ප්‍රතිශතය සියයට 23.71 කි.