ඇමති සුසිල් ප්‍රෙම්ජයන්ත් මහතා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා සමග එක්වීමට තීරණය කර ඇත.

ප්‍රෙම්ජයන්ත් මහතා සමග ආණ්ඩුවේ තවත් හත් දෙනෙකු රාජපක්‍ෂ මහතා සමග එක්වනු ඇති බව වාර්තා වෙයි.