සන්ධානයේ ඇමැති වෙනස දෙසතියකින්උණුසුම් පුවත්

සන්ධානයේ ඇමැති වෙනස දෙසතියකින්

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නියෝජනය කරන ආණ්ඩුවේ ඇමැතිවරුන්ගේ තනතුරු ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත වෙනස් කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා…