ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක සෞඛ්‍ය සේවාව ඉන්දියාවේ පැසසුමටඋණුසුම් පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක සෞඛ්‍ය සේවාව ඉන්දියාවේ පැසසුමට

ශ්‍රී ලංකාවේ නොමිලේ සෞඛ්‍ය සේවා ක්‍රියාත්මකවන ආකාරය පිළිබදව අධ්‍යනයක නිරතවීම සදහා දිවයිනට පැමිණි ඉන්දියාවේ IMC වාණිජ සහ කර්මාන්ත මණ්ඩලයේ සභාපති Dr.Lalit S. Kanodia මහතා…

ශ්‍රී ලංකාව දුප්පතුන්ට මිත්‍රශීලීව ලබාදෙන නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවාව ලෝක බැංකුව අගයයිඋණුසුම් පුවත්

ශ්‍රී ලංකාව දුප්පතුන්ට මිත්‍රශීලීව ලබාදෙන නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවාව ලෝක බැංකුව අගයයි

අඩු වියදමක් යටතේ ශ්‍රී ලංකාව දුප්පතුන්ට මිත්‍රශීලීව ලබාදෙන නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවාව ලෝක බැංකුව ඇගයීමට ලක් කර තිබෙනවා. විශ්වීය සෞඛ්‍ය පිළිබද…